www.genealog.nazwa.pl/dlawich

:: lekarz
Artykuł dodany przez: weczi (2004-04-08 14:14:19)

Wyróżniamy cztery główne grupy krwi :
- 0 (ma j? 36.3% Polaków)
- A (ma j? 37,6% Polaków)
- B (ma j? 18,5% Polaków)
- AB (ma j? 7,6% Polaków)
Niezależnie od nich, wyróżnia się jeszcze czynnik Rh. Występuje on u około 85 osób na sto.
Je?li posiadamy czynnik Rh, nasz? grupę okre?la się dodatkowo jako "Rh +".
Gdy natomiast nie posiadamy tego czynnika, wtedy mamy grupę "Rh -".
Konflikt "plusa i minusa":
Je?li kobieta ma krew z czynnikiem Rh-, a mężczyzna Rh+, może dziecku w łonie matki grozić konflikt serologiczny, groĽny dla maleństwa.
W tym przypadku istnieje aż 70 % prawdopodobieństwo, że niemowlę odziedziczy po ojcu Rh dodatnie. Je?li wtedy dodatnie krwinki płodu przedostan? się do krwioobiegu matki, to jej układ odporno?ciowy zaprotestuje. Uznaj?c krwinki płodu za obce ( podobnie jak bakterie czy wirusy ), zacznie wytwarzać przeciwciała anty-Rh,
których zadaniem jest pozbycie się agresora - czyli doprowadzić do anemii, nasilonej żółtaczki czy nawet zniszczenie płodu.
Ryzyko, że w pierwszej ci?ży konflikt serologiczny zaszkodzi maleństwu, jest minimalne i wynosi 1 %.
To dlatego, że zagrożenie stwarza dopiero zetknięcie się krwi matki z krwi? dziecka. Zdarza się to najczę?ciej podczas porodu ( zwłaszcza cesarskiego ), bo wtedy krew matki i dziecka miesza się, więc czynnik Rh+ dostaje się do krwioobiegu rodz?cej.
Podczas drugiej i kolejnych ci?ż, płód z czynnikiem Rh+ jest już w niebezpieczeństwie. Wtedy bowiem wzrasta liczba przeciwciał, które powstały w organizmie kobiety po pierwszym porodzie. Przechodz? one przez łożysko, uszkadzaj?c krwinki płodu.
Jak unikn?ć zagrożenia :
Stała kontrola lekarska minimalizuje zagrożenie poprzez :
? systematyczne badanie krwi przez kobietę na obecno?ć przeciwciał. Pierwsze takie badanie należy wykonać między 14 a 16 tygodniem ci?ży. Drugie w 22 tygodniu ci?ży . Trzecie w 34 tygodniu ci?ży.
? Je?li przeciwciała się pojawiły o dalszych krokach decyduje lekarz. Co 2 ? 3 tygodnie należy przeprowadzać badanie USG płodu ułatwiaj?ce lekarzowi rozpoznanie cech konfliktu serologicznego, skutkuj?cego odpowiednim leczeniem.
? Po zabiegu aminopunkcji ( pobranie płynu odwodniowego ) należy kobiecie wstrzykn?ć immunoglobulinę zapobiegaj?c? skutkom konfliktu i neutralizuj?c? szkodliwe przeciwciała. Także w 72 godziny po porodzie wstrzyknięcie immunoglobuliny jest niezbędne.
Wymiana krwi :
Polega na przeprowadzeniu transfuzji dopłodowej.
W wyniku tego zabiegu 75 % krwi płodu wywołuj?cej konflikt, zostaje zast?pione krwi? o tej samej grupie, ale z ujemnym ( jak u matki ) czynnikiem Rh. Nie zmienia to grupy krwi niemowlaka, bo jego organizm w dalszym ci?gu wytwarza krwinki z czynnikiem dodatnim. Transfuzja pozwala jednak bezpiecznie donosić ci?żę oraz znacznie zwiększa szansę, że dziecko będzie zdrowe.
Z a p i s a n e w g e n a c h :
Po rodzicach i dziadkach dziedziczymy nie tylko kolor włosów, oczu czy kształt nosa lub ucha, ale prócz grupy krwi ? skłonno?ci do niektórych chorób. Wszystkie te dane s? zapisane w genach, które znajduj? się w każdej komórce organizmu. Połowę genów otrzymujemy od ojca i jego przodków a połowę od matki i jej przodków.
Geny decyduj? o skłonno?ci do występowania niektórych chorób, ale o niczym nie przes?dzaj?.
W przypadku chorób cywilizacyjnych o podłożu cywilizacyjnym, takich jak np.: kamica nerkowa, nadci?nienie, osteoporoza, depresja, otyło?ć czy cukrzyca ? decyduj?ce znaczenie ma dieta i zdrowy, aktywny styl życia.
Istniej? też takie choroby genetyczne, które mog? powstawać na skutek zaburzeń spowodowanych różnymi błędami natury.
S? też takie, które ujawniaj? się, gdy jaki? gen zostanie uszkodzony pod wpływem: zanieczyszczeń ?rodowiska, substancji chemicznych, wirusów, szkodliwego promieniowania.
Według oceny specjalistów, dziedziczne skłonno?ci do zachorowania na choroby nowotworowe ma co setny Polak. Warto więc pomy?leć o badaniu genetycznym. Największe ryzyko dotyczy nowotworów narz?dów rodnych, piersi i czerniaka. Stwierdzone u pacjenta mutacje, czyli zmiany w genach, s? sygnałem ? że ta osoba jest bardziej podatna na chorobę nowotworow?, ale nie przes?dza o chorobie.


B a d a n i a p r e n a t a l n e :
Polegaj? na wykonaniu USG, amniopunkcji czy pobraniu krwi pępowinowej. Powinno się je wykonać, gdy rodzice s? spokrewnieni, matka przekroczyła 35, a ojciec 55 lat. Umożliwiaj? wczesn? diagnozę i leczenie zapobiegawcze mog?ce usun?ć lub znacznie ograniczyć skutki choroby uwarunkowanej genetycznie.
Diagnostyka prenatalna może dostarczyć przyszłym rodzicom informacji, czym jest choroba genetyczna i jakie s? sposoby dziedziczenia. Specjalista pouczy o możliwo?ciach leczenia i rehabilitacji dziecka, które urodzi się z wadami genetycznymi.
Jeżeli badania wypadły niepomy?lnie, oznacza to tylko większe ryzyko zachorowania, ale nie przes?dza o chorobie.
Dzięki badaniom prenatalny, można wykryć choroby :
Zespół Downa ? to upo?ledzenie umysłowe, którego przyczyn? jest dodatkowy chromosom pary 21. Ryzyko
zachorowania wzrasta wraz z wiekiem matki.
Choroba Huntinghtona ? polega na ciężkim uszkodzeniu mózgu, prowadz?cym nawet do demencji.
Fenylokrtonuria ? choroba przemiany materii. Wczesne jej wykrycie umożliwia zastosowanie specjalnej diety.
Hemofilia ? spowodowana jest niedostateczn? krzepliwo?ci? krwi. Choruj? na ni? wył?cznie chłopcy.
Nawet je?li prze?ledzi się historię swojej rodziny do czwartego pokolenia i okaże się, że w każdym który? z jej członków cierpiał na chorobę genetyczn? ? nie ma powodu do paniki.
Wcale nie oznacza to, że dziecko w pi?tym pokoleniu na ni? zachoruje. Niezbędny jest jednak kontakt z lekarzem w poradni genetycznej. On oceni ryzyko i zleci odpowiednie testy laboratoryjne.
Porady należy szukać m.in. w : www.imid.med.pl
1. Katedra Genetyki Akademii Medycznej w Łodzi. Tel: (42) 632-7-02
2. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Tel: (22) 632-95-57adres tego artykułu: www.genealog.nazwa.pl/dlawich/infopage.php?id=6